MENU ☰

Směrnice ředitele školy k umísťování dětí do školní družiny.

 
1) O umístění dítěte do školní družiny rozhoduje na základě pověření ředitele školy vedoucí vychovatelka. Školní družina se naplňuje maximálně do kapacity školní družiny.

2) Zákonný zástupce dítěte v případě zájmu o školní družinu vyplní přihlášku v termínu zápisu do školní družiny.

3) O umístění či neumístění dítěte do školní družiny rozhodne vedoucí vychovatelka podle níže uvedených kritérií.

4) Zákonný zástupce dítěte bude o umístění či neumístění dítěte do školní družiny informován vedoucí vychovatelkou. Rozhodnutí bude po ukončení zápisového období viditelně umístěno v prostorách školní družiny.

5) Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možno se odvolat k řediteli školy do 3 pracovních dní ode dne vyvěšení seznamu přijatých dětí.

6) Kriteria pro přijetí dítěte do školní družiny:
  a) dítě je žákem 1. nebo 2. ročníku
  b) dítě je žákem 3. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  c) dítě je žákem 4. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  d) dítě je žákem 5. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  e) dítě je žákem 3. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  f) dítě je žákem 4. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  g) dítě je žákem 5. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  h) dítě je žákem 3. ročníku
  i) dítě je žákem 4. ročníku
  j) dítě je žákem 5. ročníku

7) Děti jsou do školní družiny přijímány v pořadí podle splněných bodů od písmene a) do písmene j).

8) V případě, že nedojde k přijetí všech dětí, splňujících jedno kritérium, rozhoduje o přijetí los za účasti člena školské rady poslední den zápisového období. Nepřijaté děti budou zapsány na čekací listinu v pořadí, daném losem. Na tuto listinu budou následně zapisovány děti, které se dostaví k zápisu do školní družiny po zápisovém období.

9) Termíny zápisu pro školní rok 2020/21:
15.6.2020 od 15.00 do 17.00
18.6.2020 od 15.00 do 17.00
Zápisové období končí dne 19.6.2020.

10) Tato směrnice nabývá platnost dne 1. 9. 2019

 
Mgr. Rudolf Radoň - ředitel školy


 

Dodatek ke směrnici ředitele školy k umísťování dětí do školní družiny pro rok 2020/211) Tento dodatek je platný pro přihlašování žáků do školní družiny na období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

2) Zákonní zástupci žáků mohou podávat přihlášky do školní družiny v období od 1. 6. 2020 do 12. 6. 2020 do 10,00. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

3) Přihlašování lze provádět pouze dálkovým způsobem. Zákonný zástupce žáka má možnost podat přihlášku následujícími postupy:

a) přihlášku si vytiskne, ručně vyplní a podepíše a doručí do školy buďto poštou nebo vhodí do schránky u hlavního vchodu do budovy školy

b) přihlášku vyplní v počítači, opatří elektronickým podpisem a zašle emailem na adresu školy sekretariat@3zsostrov.cz

c) přihlášku vyplní v počítači a zašle na datovou schránku školy (85kvq6v)4) Spolu s přihláškou zašle zákonný zástupce žáka, který bude v následujícím školním roce žákem 3. až 5. ročníku i doplněk k přihlášce.

5) Formuláře přihlášky a doplňku přihlášky jsou po dobu zápisu do školní družiny umístěny na internetových stránkách školy. Zákonný zástupce žáka, který nemá možnost podat přihlášku jedním ze způsobů, uvedených v bodě 3 si může vyzvednout v pracovní dny mezi 8,30 a 11,30 a dále mezi 12,30 a 15,00 hodin vytištěnou přihlášku a vytištěný doplněk k přihlášce v mezidveří hlavního vchodu do budovy školy a následně je vyplněné doručit poštou nebo vhozením do schránky u hlavního vchodu do budovy školy.

6) Výsledky zápisu do školní družiny budou vyvěšeny na hlavním vchodu do budovy školy dne 16. 6. 2020.

7) Není li zde uvedeno jinak, vše ostatní se řídí Směrnicí ředitele školy k umísťování dětí do školní družiny ze dne 1. 9. 2019

8) Tato směrnice nabývá platnost dne 20. 5. 2020

 
Mgr. Rudolf Radoň - ředitel školy
Evropský sociální fond v ČR