Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

směrnice k zápisu do 1. ročníků ZŠ

  Na základě §36 a § 37 zákona č.561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Ostrov č. 5/2007 vydávám následující směrnici.

1) Zápis do 1.ročníku probíhá vždy ve dnech od 1.4. do 30.4. daného roku.

2) Při zápisu příjme škola přihlášky všech dětí, kteří se dostavily k zápisu.

3) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu v roce, ve kterém žák dosáhne před 1. 9. daného roku šesti let. Dítě, které dosáhne šesti let věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení a u dětí narozených od ledna do konce června i doporučení odborného lékaře.

4) Při rozhodování o přijetí jsou přijímáni žáci až do naplnění kapacity na třídu 28 žáků v následujícím pořadí:
  a) děti ze spádového obvodu školy
  b) děti zaměstnanců školy
  c) děti, které mají a současně budou mít i v následujícím školním roce na škole sourozence
  d) děti ze spádového obvodu jiné ostrovské školy
  e) ostatní děti
V případě, že v některé z kategorií, uvedených pod písmeny b) až e) dojde k překročení kapacity, rozhodne o přijetí dětí v dané kategorii los, uskutečněný po 30. 4. daného roku za přítomnosti člena školské rady.

5) Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu, zpravidla občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

6) Zákonný zástupce může pro své dítě požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost doloží odborným posouzením tělesné nebo duševní vyspělosti žáka příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost na příslušném formuláři školy je povinen doručit do školy v době zápisu, tj. do 30. 4. daného roku. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

7) Ředitel školy rozhodne na základě žádosti o odložení začátku povinné školní docházky a doložených posouzení o odkladu do 15 dnů od podání žádosti.

8) Zákonný zástupce, u jehož dítěte rozhodl ředitel školy o odkladu povinné školní docházky, je povinen se s dítětem dostavit k zápisu v následujícím roce.

9) Ve školním roce 2019/20 otevře škola 3 první třídy.

  V Ostrově 2. 1. 2019
Mgr. Rudolf Radoň - ředitel školy
Evropský sociální fond v ČR