Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

směrnice k zápisu do 1. ročníků ZŠ

  Na základě §36 a § 37 zákona č.561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Ostrov č. 5/2007 vydávám následující směrnici.

1) Zápis do 1. ročníku probíhá vždy ve dnech od 1. 4. do 30. 4. daného roku.

2) Při zápisu příjme škola přihlášky všech dětí, které se dostavily k zápisu.

3) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu v roce, ve kterém žák dosáhne před 1. 9. daného roku šesti let. Dítě, které dosáhne šesti let věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení a u dětí narozených od ledna do konce června i doporučení odborného lékaře.

4) Při rozhodování o přijetí jsou přijímáni žáci až do naplnění kapacity na třídu 28 žáků v následujícím pořadí:
  a) děti ze spádového obvodu školy
  b) děti zaměstnanců školy
  c) děti, které mají a současně budou mít i v následujícím školním roce na škole sourozence
  d) děti ze spádového obvodu jiné ostrovské školy
  e) ostatní děti
V případě, že v některé z kategorií, uvedených pod písmeny b) až e) dojde k překročení kapacity, rozhodne o přijetí dětí v dané kategorii los, uskutečněný po 30. 4. daného roku za přítomnosti člena školské rady.

5) Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu, zpravidla občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

6) Zákonný zástupce může pro své dítě požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost doloží odborným posouzením tělesné nebo duševní vyspělosti žáka příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost na příslušném formuláři školy je povinen doručit do školy v době zápisu, tj. do 30. 4. daného roku. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

7) Ředitel školy rozhodne na základě žádosti o odložení začátku povinné školní docházky a doložených posouzení o odkladu do 15 dnů od podání žádosti.

8) Zákonný zástupce, u jehož dítěte rozhodl ředitel školy o odkladu povinné školní docházky, je povinen se s dítětem dostavit k zápisu v následujícím roce.

9) Ve školním roce 2024/25 otevře škola 2 až 3 první třídy s maximálním počtem 84 žáků.

  V Ostrově 1. 9. 2023
Mgr. Rudolf Radoň - ředitel školy
Evropský sociální fond v ČR