Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

směrnice k zápisu do 1. ročníků ZŠ

  Na základě §36 a § 37 zákona č.561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů a obecně závazné vyhlášky Města Ostrov č. 5/2007 vydávám následující směrnici.

1) Zápis do 1.ročníku probíhá vždy ve dnech od 1.4. do 30.4. daného roku.

2) Při zápisu příjme škola přihlášky všech dětí, kteří se dostavily k zápisu.

3) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu v roce, ve kterém žák dosáhne před 1. 9. daného roku šesti let. Dítě, které dosáhne šesti let věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení a u dětí narozených od ledna do konce června i doporučení odborného lékaře.

4) Při rozhodování o přijetí jsou přijímáni žáci až do naplnění kapacity na třídu 28 žáků v následujícím pořadí:
  a) děti ze spádového obvodu školy
  b) děti zaměstnanců školy
  c) děti, které mají a současně budou mít i v následujícím školním roce na škole sourozence
  d) děti ze spádového obvodu jiné ostrovské školy
  e) ostatní děti
V případě, že v některé z kategorií, uvedených pod písmeny b) až e) dojde k překročení kapacity, rozhodne o přijetí dětí v dané kategorii los, uskutečněný po 30. 4. daného roku za přítomnosti člena školské rady.

5) Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu, zpravidla občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

6) Zákonný zástupce může pro své dítě požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost doloží odborným posouzením tělesné nebo duševní vyspělosti žáka příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost na příslušném formuláři školy je povinen doručit do školy v době zápisu, tj. do 30. 4. daného roku. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

7) Ředitel školy rozhodne na základě žádosti o odložení začátku povinné školní docházky a doložených posouzení o odkladu do 15 dnů od podání žádosti.

8) Zákonný zástupce, u jehož dítěte rozhodl ředitel školy o odkladu povinné školní docházky, je povinen se s dítětem dostavit k zápisu v následujícím roce.

9) Ve školním roce 2020/21 otevře škola 3 první třídy s maximálním počtem 84 žáků.

  V Ostrově 2.1.2021
Mgr. Rudolf Radoň - ředitel školy


Dodatek ke směrnici k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

1) Zápis v letošním roce proběhne pouze elektronicky bez osobní účasti zákonných zástupců a dětí v budově školy.

2) Zákonní zástupci vyplní přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání v internetové aplikaci, odkaz na ní bude umístěn na internetových stránkách školy. Následně přihlášku doručí do školy jedním z následujících způsobů:
a) vlastnoručně podepsanou zákonným zástupcem datovou schránkou na adresu datové schránky školy: 85kvq6v
b) elektronicky podepsanou zákonným zástupcem emailem na adresu: sekretariat@3zsostrov.cz
c) vlastnoručně podepsanou zákonným zástupcem poštou na adresu: Základní škola Ostrov, Májová 997, 363 01 Ostrov
d) vlastnoručně podepsanou zákonným zástupcem osobně do poštovní schránky, umístěné u vchodu hlavního vchodu do školy.


3) Podepsanou přihlášku je třeba doručit nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyplnění přihlášky v internetové aplikaci. Nebude-li podepsaná přihláška doručena do uvedeného termínu, bude elektronicky vyplněná přihláška vyřazena.

4) V případě žádosti o odklad školní docházky doručí zákonný zástupce spolu s přihláškou i žádost o odklad školní docházky (vygenerovanou ze stejné aplikace) a originály doporučení ŠPZ (PPP či SPC) a odborného lékaře (např. dětský lékař). Originály doporučení lze doručit do 30.4. 2021.

5) Zapisovat lze děti v termínu od 1.4.2021 do 18.4.2021.

6) Výsledky zápisu budou zveřejněny na internetových stránkách školy po 30.4.2021.

  V Ostrově dne 10.3.2021
Mgr. Rudolf Radoň - ředitel školy
Evropský sociální fond v ČR