Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Směrnice ředitele školy k umísťování dětí do školní družiny.

 1. O umístění dítěte do školní družiny rozhoduje na základě pověření ředitele školy vedoucí vychovatelka. Školní družina se naplňuje maximálně do kapacity školní družiny.
 2. Zákonný zástupce dítěte v případě zájmu o školní družinu vyplní přihlášku v termínu zápisu do školní družiny.
 3. O umístění či neumístění dítěte do školní družiny rozhodne vedoucí vychovatelka podle níže uvedených kritérií.
 4. Zákonný zástupce dítěte bude o umístění či neumístění dítěte do školní družiny informován vedoucí vychovatelkou. Rozhodnutí bude po ukončení zápisového období viditelně umístěno v prostorách školní družiny.
 5. Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je možno se odvolat k řediteli školy do 3 pracovních dní ode dne vyvěšení seznamu přijatých dětí.
 6. Kriteria pro přijetí dítěte do školní družiny:
  • a) dítě je žákem 1. nebo 2. ročníku
  • b) dítě je žákem 3. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  • c) dítě je žákem 4. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  • d) dítě je žákem 5. ročníku a dojíždí do Ostrova z okolních obcí
  • e) dítě je žákem 3. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  • f) dítě je žákem 4. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  • g) dítě je žákem 5. ročníku a oba rodiče dochází do zaměstnání
  • h) dítě je žákem 3. ročníku
  • i) dítě je žákem 4. ročníku
  • j) dítě je žákem 5. ročníku
 7. Děti jsou do školní družiny přijímány v pořadí podle splněných bodů od písmene a) do písmene j).
 8. V případě, že nedojde k přijetí všech dětí, splňujících jedno kritérium, rozhoduje o přijetí los za účasti člena školské rady poslední den zápisového období. Nepřijaté děti budou zapsány na čekací listinu v pořadí, daném losem. Na tuto listinu budou následně zapisovány děti, které se dostaví k zápisu do školní družiny po zápisovém období.
 9. Termíny zápisu pro školní rok 2021/22:
  10.6.2021 od 16,00 do 18,00
  15.6.2021 od 16,00 do 18,00
  Zápisové období končí dne 18.6.2021 v 10,00.
 10. Tato směrnice nabývá platnost dne 1. 9. 2020


Evropský sociální fond v ČR